ŘÁD TANEČNÍCH KURZŮ

1. Vaše přihláška do kurzů (písemná, elektronická či telefonická) je závazná. Odhlásit se je možné pouze před zahájením kurzů, stornovací poplatek je v tomto případě 30% z kurzovného. Při zrušení účasti účastníkem kurzu po zahájení kurzů, i z vážných důvodů, nemůžeme kurzovné vracet. Obraťte se však, prosím, v každém případě na naši kancelář, zda Vám nemůžeme individuálně nabídnout vhodné řešení. Pořízení poukazu na kurzy tance se řídí § 1829 Občanského zákoníku, kdy lze zakoupený poukaz vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Po uplynutí této zákonné lhůty je poukaz považován za závaznou přihlášku do kurzů. Poukaz má platnost 1 rok.

2. Odesláním, nebo odevzdáním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli Tomáši Chmelovi k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti. Naše společnost osobní údaje klientů neposkytuje třetím stranám, ani za úplatu ani jinak. Akce společnosti mohou být příležitostně dokumentovány pověřeným fotografem či kameramanem. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách společnosti, sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech společnosti.

3. Řádná docházka je v zájmu návštěvníka, nenavštívené hodiny nemohou být z kurzovného odečítány. V případě, že je to možné, může být frekventantovi nabídnut náhradní termín lekce.

4. Změna rozvrhu (termínu a hodiny) je v nutných, výjimečných, případech vyhrazena.

5. Průkazka účastníka kurzu je nepřenosným dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkazka je vydána účastníkovi při podání přihlášky a zaplacení. V případě ztráty, nebo poničení průkazky požádá účastník kurzu o vydání duplikátu pokladnu nebo kancelář taneční školy. Vystavení duplikátu průkazky je zpoplatněno (administrativní poplatek 300,-Kč).

6. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky.

7. Doprovázející osoby v kurzech pro mládež se prokazují při vstupu buď průkazkou pro doprovázející tzv. gardenkou, nebo jednorázovou vstupenkou zakoupenou v pokladně před vstupem do sálu na danou lekci. Doprovázející na kurzy pro dospělé si musí zakoupit platnou vstupenku na dané kurzy.

8. Vhodné společenské oblečení pro účastníky kurzu pro mládež a pro návštěvníky (doprovod) kurzů pro mládež je zásadní podmínkou závaznou pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit běžné, nebo speciální lekce, prodloužené lekce, či věnečku. Na kurzy pro dospělé je oblečení mírně společenské.

9. Účastníci docházejí do kurzů již v předepsaném oblečení. U sálů nejsou převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání.

10. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. U všech našich sálů je zajištěna tato služba za obvyklý poplatek. Do sálu není vhodné, z prostorových, bezpečnostních a estetických důvodů, donášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s výjimkou dámské kabelky.

11. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka z kurzů bez náhrady vyloučit.

12. Fotografování a pořizování audio a videozáznamů v sálech v průběhu lekcí na jakékoliv nosiče není možné bez souhlasu vyučujícího před zahájením lekce. Aby nebyla rušena výuka, prosíme pokud možno omezit tuto aktivitu na první, druhou a poslední lekci, na prodloužené a plesy. Všechny kurzy jsou „akcí veřejnou“ a tudíž u zveřejňování fotografií z kurzů je uplatněn tzv. oprávněný zájem a zpravodajskou licenci.

13. V průběhu výuky je zakázané v sále používat mobilní telefony. Vždy si prosím vypněte zvuky Vaše mobilního telefonu a ostatních zařízení, které by mohli rušit výuku.

14. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem ani u frekventantů, ani u hostů.

15. Vyučujícího tanečního mistra je vhodné oslovovat „Mistře“, tato výsada je určena tanečním mistrům od nepaměti.

16. V sálech se nekouří. Jsou-li v přilehlých prostorech zřízeny místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.

17. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující. Stejně tak z obecného pohledu není možné donášet do sálů a přilehlých prostor jakékoliv vlastní nápoje a jiné poživatiny.

18. V případě jakýchkoliv dotazů, které nebude možno uspokojivě zodpovědět přímo v kurzech, kontaktujte prosím telefonicky naši kancelář na číslech uvedených v průkazkách nebo na www.tanec-hradec.cz

19. Doporučení slovy „není vhodné“ apod. obsažená v tomto řádu tanečních kurzů chápou účastníci kurzů a jejich hosté jako závazná.

20 .Přihlášením do kurzů, nebo zakoupením poukazu na některých z kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.

Platí od: 1. září 2016           

 

 

 

                                                                     

 

                                                                                                           Tomáš Chmel, v.r.